Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Deklaracja dostępności

SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W WIĄZOWIE zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji smwitowice.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 2018-03-06. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-18.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Wymagania, które nie zostały spełnione:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych 
  • alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst)
  • kontrast dla treści niebędących tekstem (nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast)

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-18.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe:

  • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest KATARZYNA PROKOP, adres e-mail: dyrektor@smwiazow.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 393 13 54. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

 

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie późniejniż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej,aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektoniczna

Szkoła Muzyczna I stopnia w Wiązowie, ul. Pocztowa 4, 57-120 Wiązów. Główne wejście do budynku szkoły znajduje się przy ulicy głównej. Parking przed budynkiem szkoły jest ogólnodostępny. Do budynku prowadzą schody. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły i stacjonującego na pierwszym pietrze Klubu Malucha. Do budynku można dostać się jeszcze przez wejście na poziomie parteru oraz od strony placu zabaw z tyłu budynku. To wejście jednak nie jest ogólnodostepne, służy  Klubowi Malucha do wyjścia na plac zabaw i znajduje się za zamkniętą bramą. Wszelkie informacje dotyczące budynku umieszczane są przy wejściu głównym. Informacje dotyczące szkoły muzycznej umieszczane są na tablicy ogłoszeń, na piętrze drugim. W budynku na każdym poziomie (parter i 3 piętra) znajdują się korytarze, do których dochodzimy klatką schodową. Budynek posiada windę w korytarzu wewnętrznym. W budynku znajdują się dostosowania dla osób niepełnosprawnych (winda na wszystkich poziomach, podjazd dla osób niepełnosprawnych, ubikacja dla osób niepełnosprawnych, szerokość drzwi - 90 cm., szerokość ciągów komunikacyjnych przekracza 120 cm.) Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

Data dodania: 2021-02-16 15:24:19
Data edycji: 2024-05-15 12:17:06
Ilość wyświetleń: 1461

Konkursy

Wszystko o konkursach
Zobacz więcej

Ochrona Danych Osobowych

Obowiązek informacyjny
Zobacz więcej

Kalendarz

Dokumenty do pobrania

Przydatne dokumenty, pliki
Zobacz więcej
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji PublicznejElektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej